Napogostejša zastavljena vprašanja (FAQ)

Da, študenti in zaposleni na AMEU so oproščeni plačila kotizacije, vendar morajo kljub temu opraviti online prijavo na spletni strani..

Ustna predstavitev prispevka je predstavitev znotraj sekcije pred udeleženci in je časovno omejena na 10 minut. Predstavitev plakata (poster) predstavlja neposreden način komunikacije s posameznimi obiskovalci. To so zelo kratke predstavitve kot uvod v individualni razgovor, ki ga opravite z zainteresiranimi obiskovalci ob vašem plakatu. Plakati se bodo vrteli v e-obliki na monitorjih v času odmorov. Za obliko prezentacije se sodelujoči odloči že pri prijavi.

Točkovanje je določeno v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8461.

Predstavitev lahko poteka v slovenščini ali angleščini, ki sta uradna jezika konference.